لینک به سایت های دیگرنکته ها

از این پس می توانید با آدرسwww.amlakgonbad.ir از هر کجای دنیا به این سایت دسترسی داشته باشید.

با تشکر مدیریت سایت

قانون نظام صنفی
1 پیشگفتار
2 فصل اول:تعریف
3 فصل دوم:تفرد صنفی
4 فصل سوم: اتحاديه‌ها
5 فصل چهارم :مجمع امور صنفي
6 فصل پنجم : شوراي اصناف كشور
7 فصل ششم : كميسيون نظارت
8 فصل هفتم : هيات عالي نظارت
9 فصل هشتم - تخلفات و جريمه ها
10 فصل نهم - ساير مقررات
11 ثبت مجامع امور صنفي در وزارت بازرگاني
12 شرایط اخذ کد رهگیری برای هر قرارداد
13 هنگام معامله در "بنگاه های معاملات" ملکی چه کار بايد کرد؟