لینک به سایت های دیگرنکته ها

از این پس می توانید با آدرسwww.amlakgonbad.ir از هر کجای دنیا به این سایت دسترسی داشته باشید.

با تشکر مدیریت سایت

ثبت مجامع امور صنفي در وزارت بازرگاني مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 27 آبان 1389 ساعت 20:22
ماده 1- مجمع امور صنفي داراي شخصيت حقوقي و غير انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي يابد .


ماده 2- منظور از وزارت بازرگاني در اين دستور العمل ،‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور است .

ماده 3- سازمان بازرگاني استان ها و ادارات بازرگاني شهرستانها موظفند پس از برگزاري انتخابات مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور حداكثر ظرف مدت يك هفته ،‌مدارك زير را جهت ثبت مجمع امور صنفي به دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارسال نمايند .

1. آگهي دعوت از داوطلبين عضويت در هيأت رييسه مجامع امور صنفي توسط كميسيون نظارت شهرستان مربوط .

2. اسامي داوطلبان عضويت در هيأت رييسه مجامع امور صنفي كه ثبت نام نموده اند .

3. صورتجلسه برگزاري انتخابات هيأت رييسه مجمع امور صنفي كه به امضاي اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات رسيده است .

ماده 4- دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است پس از دريافت مدارك فوق ، مشخصات مجمع ، شامل نام مجمع امور صنفي ، تاريخ برگزاري انتخابات مجمع ، اسامي اعضاي هيأت رييسه و سمت آنها و آدرس و تلفن مجمع امور صنفي رادر دفتر مخصوصي كه داراي شماره و تاريخ مي باشد ثبت نمايد .

ماده 5- دبيرخانه هيأت عالي نظارت پس از ثبت مجمع امور صنفي در دفتر مخصوص اقدام به صدور پروانه فعاليت مجمع طبق فرم پيوست و در پنج نسخه مي نمايد .

تبصره : نسخه اصلي پروانه فعاليت به مجمع امور صنفي مربوطه تسليم و يك نسخه در دبيرخانه هيأت عالي نظارت و يك نسخه جهت مركز امور اصناف و بازرگانان ايران و يك نسخه جهت سازمان بازرگاني استان و يك نسخه جهت اداره بازرگاني شهرستان مربوط ارسال مي‌گردد.

ماده 6- اين دستور العمل شش ماده و يك تبصره و در اجراي تبصره يك ماده 32 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ 31/5/83 توسط وزير بازرگاني تصويب گردد .