لینک به سایت های دیگرنکته ها

از این پس می توانید با آدرسwww.amlakgonbad.ir از هر کجای دنیا به این سایت دسترسی داشته باشید.

با تشکر مدیریت سایت

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود، در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر اینکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.