لینک به سایت های دیگرنکته ها

سال 1397 سال حمایت از کالای ایرانی بر عموم هموطنان مبارک باد

 

نکات کلیدی جهت تنظیم قرارداد اجاره نامه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Site admin   
چهارشنبه, 24 آبان 1396 ساعت 07:56

نکات کلیدی جهت تنظیم قرارداد

اجاره نامه

 

رویت اصل شناسنامه وکارت ملی

موجر و مستاجرواحراز هویت

طرفین

ادامه مطلب....

 

رویت واحرازمالکیت.مالک متن

سندملک مورداجاره (موجر )

 

 

رویت واحرازهویت وکیل موجر

همچنین استعلام از دفترخانه صدور وکالت درصورتیکه وکالت بلاعزل نباشد

 

 

مشخصات وکیل باید پس از

درج مشخصات کامل مالک متن

سنددرقسمت مخصوص وکیل درج

و ثبت شود

 

 

رونوشت سندمالکیت موجرو

شناسنامه وکارت ملی موجرومستاجر

ورونوشت وکالت وکیل درصورت عدم

حضورمالک ،دراژانس املاک بایگانی میگردد

 

درصورتیکه مورداستیجاری دارای

رهن بامبلغ بالا می باشدحتمااستعلام

نماییدسندمالکیت مورداجاره توقیف

یادرحال انتقال به غیرنباشدحتی

بصورت شفاهی از اداره محترم ثبت

اسناد

 

 

پرداخت رهن بالاراموکول به تحویل مورداجاره بصورت همزمان

نمائیدوبه هیچ وجه کل مبلغ رهن

راقبل ازتحویل ملک ، به موجر

پرداخت نکنید

 

 

قبل ازتنظیم قرارداداجاره حتمابه

بهمراه موجرومستاجرمورداجاره رااز

نزدیک به دقت مشاهده،تاسیسات،

کابینت،متعلقات،منصوبات،مشاعات،

رابه مستاجرنشان دهیددرصورتیکه

ملک اپارتمانی بودتکلیف شارژ،محل

پارک خودرو،شماره انباری رابدقت

درقراردادقیدنمائید

 

 

درصورت وجودخرابی درداخل ساختمان مورداجاره و عدم مرمت

توسط موجرقسمت های معیوب

رادرقراردادثبت نمائید

 

حتمادرزمان تحویل مورداجاره به

مستاجربایدتسویه اب،برق،گاز،شارژ

ماهیانه به روز تسویه وتحویل مستاجرگردد

 

 

درقرارداداجاره نامه درماده6

شرایط واثارقرارداد7_6به صراحت

اعلام شده هزینه تعمیرات وهزینه های

کلی مربوط به دستگاه تهویه،شوفاژ،

کولر،آسانسور،آب،برق،گاز.به عهده

مالک می باشدمگرتوافق کتبی دیگری

شده باشد

 

 

درصورت واگذاری مورداجاره به

مدت معین موجرحق ندارددراین

مدت،جهت بازدیدبه منظورواگذاری

به غیریافروش برای مستاجرایجاد

مزاحمت کندمگربارضایت شخص

مستاجر

 

 

مبلغ رهن دریافتی موجراز

مستاجربایددرتاریخ انقضاء

اجاره نامه همزمان باتخلیه

عین مستاجره به مستاجر

عودت گرددولاغیر

 

 

درصورتیکه موجربیش ازیکنفربود

درج مشخصات تمامی موجرین یا

وکیل قانونی ایشان بهمراه امضای

ایشان درذیل اجاره نامه الزامی

می باشد

 

 

قبل ازتحویل گرفتن مورداجاره

حتماازسالم بودن کنتورهای برق،

گاز،اب،اطمینان حاصل کنیدتادر

طول مدت اجاره دچارمشکلات

نشوید

 

درخصوص اجاره نامه های تجاری دروحله نخست حتمااز

مالکیت موجربه صورت ملکی

اطمینان حاصل کرده چون در

صورت مالکیت منافع سرقفلی

وعدم مجوز جهت اجاره دادن

مستاجربامشکلات فراوانی

مواجه خواهدشد

 

 

درقراردادتجاری حتمامستاجر

بایدمتعهدگردددرزمان تخلیه تسویه

اب،برق،گاز،تلفن وکلیه ارگانهای

مرتبط باجوازکسب راگرفته وتحویل

موجردهد

 

 

درمواردی که مورد

اجاره رهن بالایی دارد.طرفین

می توانندبامراجعه به یکی از

دفاتراسنادرسمی بااستنادبه شماره

قرارداد ونام اژانس املاک وتاریخ آن

تعهدات فیمابین خودرابه صورت

اقرارنامه محضری ثبت ومبادله نمایند

لازم بذکراست این سندهزینه کمی

هم دارد

توصیه اخرحتماقبل ازامضای

اجاره نامه قراردادرابه دقت مطالعه

کرده سپس امضاء کنید